VEDTEKTER for HAUGESUND KUNSTFORENING 


§ 1 Formål

Haugesund Kunstforening skal ved utstillinger, utlodninger, foredrag og annen virksomhet fremme kjennskap til og skape interesse for bildende kunst.

I den utstrekning økonomien tillater det, skal foreningen gi kunstverk som gaver til Haugesund Billedgalleri.

§ 2 Medlemskap

Alle kan bli medlem ved å betale en årlig kontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten for enkelt medlemskap og familiemedlemskap fastsettes hvert år på årsmøtet. Familiemedlemskap regnes som ett medlemskap, og kun ett familiemedlem kan avgi stemme/fremme forslag.

Medlemmer kan foreslå æresmedlemmer. Forslaget skal fremmes for styret skriftlig med begrunnelse. Æresmedlemmer utnevnes av et enstemmig og fulltallig styre.

Alle medlemmer har gratis adgang til alle ordinære utstillinger.

Det trekkes vinnere i den årlige utlodningen blant medlemmene.

Medlemmer må melde seg ut før 31.desember i det aktuelle år for at utmeldelsen skal gjelde for det følgende år.

Foreningens regnskapsår er fra 1.januar til og med 31.desember.

§ 3 Styret

Kunstforeningen ledes av et styre på 8 medlemmer, som velges på generalforsamlingen. 

Lederen velges særskilt og for to år. De øvrige velges for to år om gangen, slik at tre og fire er på valg hvert annet år. I styret bør sitte en billedkunstner. Styret er vedtaksført når 4 møter og er enige. Styreleder har dobbeltstemme.

Styret velger selv nestleder og kasserer. Dersom foreningens regnskaper føres av kasserer fastsetter styret en årlig godtgjørelse. Regnskapene revideres av en revisor valgt av generalforsamlingen. Styret velger 1 medlem med varamedlem som Haugesund Kunstforenings representant i styret for Haugesund Billedgalleri (Styret for Kultur og festivalutvikling).

Foreningen skal ha en sekretær i full stilling. Stillingen skal kombineres med en stilling ved Haugesund Billedgalleri. Leder og sekretær forplikter hver for seg foreningen med sine underskrifter.

Styret velger 1 representant til gallerirådet. Denne velges for to år.

Styret velger 1 representant til Marit og Trygve Goas fond og Otto Johannessens Fond. Vedkommende skal være kunstner og kvalifisert til å stille ut i Haugesund Kunstforening. Representanten velges for en periode (4 år) og kan velges på nytt etter en eller flere perioders pause.

Styret velger 1 representant til skipsreder Kr. Høgh Hervigs legat.

Utstillingsprogrammet lages av et arbeidsutvalg utpekt av styret. Utstillingsprogrammet forelegges styret for godkjenning.

§ 4 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i mars måned, ekstraordinær generalforsamling når styret bestemmer det, eller når minst 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger det.

På en ordinær generalforsamling behandles:

Årsberetning

  1. Regnskap
  2. Eventuelle innkomne saker
  3. Valg av
  4. leder for 2 år
  5. 3 styremedlemmer for 2 år
  6. 1 revisor for 1 år
  7. 2 medlemmer av valgkomité for 1 år.
  8. Supplerende valg av styremedlemmer skal gjennomføres hvis noen ønsker å trekke seg før deres valgperiode er over. Nytt medlem velges da for samme periode denne personen skulle ha sittet i styret.

Hvis en stemmeberettiget krever det, skal valget av styret gjennomføres skriftlig.

Innkallelse til generalforsamling skjer med minst 14 dagers varsel, og medlemmene innkalles til årsmøtet via foreningens nettside og sosiale medier. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles. Det kan ikke treffes beslutning i andre saker enn dem som er nevnt i innkallelsen. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest innen fire uker før generalforsamlingen. Eventuelle forslag samt årsmelding og regnskap blir gjort tilgjengelig en uke før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder. Et hvert medlem som har vært medlem av foreningen i foregående år, og som har betalt inneværende års kontingent er stemmeberettiget. Kun personlig møtende medlemmer kan avgi stemme. Familiemedlemskap regnes som ett medlemskap, og kun ett familiemedlem kan avgi stemme.

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall av de møtende, med mindre noe annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning.

Ved valg hvor det er flere enn to kandidater kreves absolutt flertall. Oppnås ikke absolutt flertall ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det ved omvalg likt stemmetall, foretas loddtrekning. Dersom det kun er to kandidater benyttes alminnelig flertall.

§ 5 Oppløsning

Til oppløsning av foreningen utkreves vedtak av generalforsamlingen fattet med minst 2/3 flertall av foreningens medlemmer. Generalforsamlingen avgjør med 2/3 flertall av de møtende hvorledes det skal forholdes med foreningens midler.

§ 6 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de møtende, stemmeberettigede medlemmer.

Til forandring av § 5 kreves flertall som er bestemt for oppløsning.

Vedtatt på generalforsamling 14.mai 1936 med endringer vedtatt på generalforsamlinger 21/12 1940, 18/12 1942, 17/12 1947, 30/10 1963, 1965/66, 7/3 1969, 23/4 1974, 30/3 1977, 9/4 1981, 15/12 1988, 19/6 1991, 23/3 1999, 21/3 2001, 19/3 2003, 18/3 2009, 23/3 2011, 3/6 2020